Annual Meetings

41

img_1526

39

Agenda

  • Izbor radnog Predsedništva,
  • Izveštaj o radu,
  • Izbor novog predsednika ACI Srbija i Predsedništva,
  • Članarina za 2015. godinu,
  • Odluka o Skupštini ACI Srbije za septembar 2015. godine,
  • Razno.

Subjects agreed (meeting decisions):

 

Izbor radnog Predsedništva

Filip Jelić, Predsednik ACI Srbija, je za radno predsedništvo predložio Nebojšu Marinovića i Branka Petrovića, što je jednoglasno prihvaćeno od strane ostalih učesnika.

Izveštaj o radu

Filip Jelić je u kratkim crtama sumirao makro pokazatelje i kretanja u poslednjih godinu dana na domaćem finansijskom tržištu.

Takođe je rekao da na računu ACI Srbije nije bilo promena u odnosu na kraj 2013. godine, s obzirom da nije bilo niti prihoda niti rashoda po računu:

  • Predsedništvo u 2014. godini jednoglasno donelo odluku da se u toj godini ne održi ACI skupština, već da se apeluje na sponzore (Reuters i Bloomberg) da ta sredstva uplate kao pomoć stanovništvu pogođenom poplavama, te nije bilo ni rashoda po tom osnovu,
  • Nije bilo rashoda po osnovu dotiranja seminara ili edukativnih programa,
  • Iako je doneta odluka o visini članarine za 2014. godinu u iznosu od RSD 6.000,00, iz koje je trebala da bude pokrivena i članarina za ACI International (EUR 35), zbog tehničkih razloga oko vođenja računa ACI u okviru računa UBS, ova članarina nije naplaćena od banaka, niti je plaćena ACI International.

Ukupan saldo na računu ACI Srbija iznosi RSD 422.668,85

Izbor novog predsednika ACI Srbija i članova Predsedništva

Imajući u vidu da je u prethodnih godinu dana došlo do smanjivanja broja banka, kao i kadrovskih promena u pojedinim bankama, Filip Jelić je predložio da se svim bankama pošalje poziv da imenuju svoje predstavnike u ACI Srbija, kao i predstavnike u Predsedništvu ACI Srbija.

Filip Jelić je podsetio sve učesnike da održavanjem ove Skupštine ističe njegov mandat na mestu Predsednika ACI Srbija, kao i da su svi članovi Predsedništva na sednici održanoj elektronskim putem u 2014. godini podržali njegov predlog da Branko Petrović bude novi Predsednik ACI Srbija. Još jednom je ovaj predlog stavio na glasanje i isti je jednoglasno prihvaćen.

Članarina za 2015. godinu

Filip Jelić je predložio članarinu od RSD 6.000,00 po članu za 2015. godinu, što je jednoglasno prihvaćeno od strane svih učesnika Skupštine. Od ovog novca, EUR 35 će biti uplaćeno ACI International na ime godišnje kotizacije.

Odluka o Skupštini ACI Srbije za septembar 2015. godine

Filip Jelić je predložio da se ovogodišnje Skupština ACI Srbija i ove godine organizje u septembru u hotelu Izvor, Aranđelovac. Naveo je da su glavni razlozi zadržavanja istog mesta održavanja skupštine čisto tehničke prirode, jer već kasnimo sa zakazivanjem termina (hotel, muzika, izlet…), a sa Izvorom imamo ustaljen sistem rada, koja će značajno smanjiti problem prilikom organizacije ovog događaja.
Joko-Lola Tomić je predložio da postane praksa da svake godine menjamo mesto održavanja Skupštine i da na svojevrstan način promovišemo različite delove Srbije. Ostali učesnici savetovanja su se takođe složili sa ovom idejom, ali su takođe podržali Filipov predlog da se zbog efikasnosti u organizaciji Skupština ove godine održi u Aranđelovcu.
Aleksandar Jaredić je predložio da se Skupština održi u Beogradu, što će doprineti efikasnosti organizacije zbog bogatije ponude dvorana za ovaj tip savetovanja u glavnom gradu, ali će takođe doprineti racionalizaciji budžeta svake od banaka zbog ušteda koje se na ovaj način mogu ostvariti. Ostali učesnici su se složili sa argumentacijom koju je Aleksandar izneo, ali su naglasili da svaki put kada je Skupština organizovana u Beogradu networking, kao jedan od glavnih ciljeva ovog skupa, nije bilo ostvaren zbog slabijeg odziva.
Na kraju je zaključeno da se ove godine Skupština održi u Aranđelovcu, dok je za naredne godine potrebno na vreme uraditi rezervaciju hotela, kako bismo mogli da biramo i neki drugi grad u Srbiji.

Razno

Branko Petrović se zahvalio svim učesnicima Skpštine što su ga jednoglasno podržali za funkciju Predsednika ACI Srbija.

Dogovorene aktivnosti nakon ACI Skpuštine:

Odgovorno lice: Branko Petrović i Filip Jelić
Aktivnost: Zapisnik sa sastanka
Rok: 20.05.2015.

Odgovorno lice: Branko Petrović i Filip Jelić
Aktivnost: Poslati poziv svim bankama da dostave spisak članova ACI Srbija, kao i da imenuju članove Predsedništva
Rok: 29.05.2015.

Odgovorno lice: Branko Petrović i Filip Jelić
Aktivnost: Rezervacija hotela Izvor za Skupštinu ACI Srbija u septembru 2015. godine
Rok: 29.05.2015.

Odgovorno lice: Branko Petrović i Filip Jelić
Aktivnost: Organizovanje prikupljanja sredstava po osnovu članarine za 2015. godinu
Rok: 12.06.2015.

Odgovorno lice: Branko Petrović i Filip Jelić
PAktivnost: laćanje kotizacije za ACI International za 2015. godinu
Rok: 26.06.2015.

Zapisnik sa sastanka pripremili:

Filip Jelić i Branko Petrović

 

Download:

Zapisnik sa 39. Skupstine ACI SRB